Trading update derde kwartaal 2016

De huuropbrengsten zijn tot en met het derde kwartaal 2016, ten opzichte van de eerste negen maanden van 2015, gedaald van € 9.490.000,-- tot € 9.468.000,-- (- 0,2 %).

De huuropbrengsten uit bedrijfsruimte- en kantorenverhuur daalden met 1,0 % van € 8.527.000,- over de eerste 9 maanden van 2015 naar € 8.441.000,- over de vergelijkbare periode in 2016 nog fractioneel, maar de opbrengsten uit parkeren stegen in de eerste 9 maanden van 2016 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2015 met 6,6 % van € 963.000,-- tot € 1.027.000,-.

Na dalingen van de huuropbrengsten in de eerste 3 maanden van 2016 met 11,6 % en over het eerste halfjaar van 2016 met 5,0 % is in het derde kwartaal van 2016 het omslagpunt bereikt en realiseert de vennootschap weer groeiende huuropbrengsten waarmee de daling over de eerste 9 maanden 2016 bijna is ingelopen.

De bezetting van het Groot Handelsgebouw bedroeg ultimo september 2016 80,7 % tegen 71,7 % op 30 september 2015. Ultimo 2015 bedroeg de bezetting van het gebouw 71,2 % en op 30 juni 2016 77,3 %. De stijging van de bezetting is onder meer het gevolg van het ingaan van de huurovereenkomst op 1 april 2016 van CIC NL Operations B.V. (4.764 m²) en de komst van twee andere nieuwe huurders (in totaal ca. 3.200 m²) naar het Groot Handelsgebouw.

Tot en met het derde kwartaal 2016 is 24.537 m² (tot en met het derde kwartaal 2015: 12.760 m²) verhuurd. Hiervan heeft 10.912 m² (tot en met derde kwartaal 2015: 8.243 m²) betrekking op verlengingen van bestaande huurders en 13.625 m² (tot en met het derde kwartaal 2015: 4.517 m²) op uitbreidingen van bestaande huurders en nieuwe huurders. In de verhuurde m² zijn eveneens de transacties opgenomen met de nieuwe huurders van het eind 2014 gestarte centrum “Kleinhandel”. De eerste vier fasen van dit centrum zijn momenteel volledig verhuurd. In Kleinhandel zijn jonge, snelgroeiende bedrijven gevestigd die in een professionele kantooromgeving verder willen groeien, maar toch gezamenlijke faciliteiten wensen om contacten met elkaar te intensiveren. De ontwikkeling van de vijfde fase van het centrum is in de afrondende fase.  De oppervlakte van “Kleinhandel” bedraagt na afronding van de vijfde fase ca. 6.400 m².

In 2016 is tot en met het derde kwartaal 2016 geen sprake van gedwongen contractbeëindigingen en zijn de huurbetalingsachterstanden van huurders fractioneel.

Groothandelsgebouwen N.V. heeft op 30 juni 2016 medegedeeld, en zij heeft dat herhaald in haar op 26 augustus 2016 gepubliceerde halfjaarverslag 30 juni 2016, dat het overleg met een gegoede partij over een openbaar bod op de voorwaarden die Groothandelsgebouwen N.V. in haar persbericht van 21 april 2016 had vermeld, vergevorderd was, maar dat de vennootschap heeft moeten vaststellen dat mede als gevolg van de Brexit dit overleg niet langer uitzicht bood op een succesvolle afronding. De vennootschap heeft toen daarom besloten de aandeelhouders en certificaathouders die samen 82% van het vermogen verschaffen en met wie bepaalde regelingen waren overeengekomen ten aanzien van de verkoop van de aandelen, niet te vragen de overeengekomen termijn van uiterlijk 30 juni 2016 van deze regelingen te verlengen.

Er zijn op dit moment, op initiatief van een aantal aandeelhouders, nog met andere partijen contacten die onderzoeken of zij een mogelijk bod op de aandelen van de vennootschap willen overwegen. Deze contacten bevinden zich nog in een verkennende fase. Over de uitkomst van deze contacten valt thans nog geen uitspraak te doen. Indien duidelijk wordt dat de contacten over een mogelijk bod op de aandelen van de vennootschap niet tot resultaat zullen leiden zullen het bestuur en de raad van commissarissen zich verder beraden over het antwoord op de vraag op welke wijze de discussie over de verdere toekomst van de vennootschap in de aandeelhoudersvergadering moet worden gevoerd. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn tot de conclusie gekomen dat een discussie in de aandeelhoudersvergadering zich niet goed laat beperken tot een discussie over de toekomst van de vennootschap en een dergelijke discussie, mede gelet op de regelgeving, zich niet laat combineren met contacten over een mogelijk openbaar bod. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben daarom besloten op dit moment nog geen buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen.

Op basis van de ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van 2016 handhaaft de vennootschap haar eerder uitgesproken verwachting - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat in 2016 op jaar ultimo de bezettingsgraad duidelijk zal stijgen. Het effect van de stijgende bezettingsgraad zal in 2016 nog beperkt invloed hebben op de huuropbrengsten. De vennootschap handhaaft haar verwachting dat de huuropbrengsten slechts gering zullen stijgen.

 

Rotterdam, 18 november 2016

Groothandelsgebouwen N.V.

Directie

Telefoon:  010 - 240 34 34

Internet  :  www.groothandelsgebouw.nl

 

Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur