Trading update 3e kwartaal 2017

De huuropbrengsten zijn tot en met het derde kwartaal 2017, ten opzichte van de eerste negen maanden van 2016, gestegen van € 9.468.000,-- naar € 9.851.000,-- (+ 4,1 %).
De huuropbrengsten uit bedrijfsruimte- en kantorenverhuur stegen met 4,5 % van € 8.441.000,- over de eerste 9 maanden van 2016 naar € 8.821.000,- over de vergelijkbare periode in 2017. De opbrengsten uit parkeren stegen in de eerste 9 maanden van 2017 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2016 met 0,3 % van € 1.027.000,-- tot € 1.030.000,-.

De bezetting van het Groot Handelsgebouw bedroeg ultimo september 2017 80,2 % tegen 80,7 % op 30 september 2016. Ultimo 2016 bedroeg de bezetting van het gebouw 80,3 % en op 30 juni 2017 80,6 %. Zoals reeds is medegedeeld in het op 25 augustus 2017 door de vennootschap gepubliceerde Halfjaarverslag 30 juni 2017 gaat de huurovereenkomst met CIC NL Operations B.V. voor de uitbreiding met hun 2e fase groot 3.440 m² op 1 oktober 2017 in. Dit heeft een positief effect op de bezettingsgraad van + 3,4% waarmee de bezettingsgraad stijgt naar 83,6 %.  CIC NL Operations B.V. huurt thans inclusief deze uitbreiding circa 8.200 m² in het Groot Handelsgebouw.

Tot en met het derde kwartaal 2017 is 19.664 m² (tot en met het derde kwartaal 2016: 24.537 m²) verhuurd. Hiervan heeft 11.787 m² (tot en met derde kwartaal 2016: 10.912 m²) betrekking op verlengingen van bestaande huurders en 7.877 m² (tot en met het derde kwartaal 2016: 13.625 m²) op uitbreidingen van bestaande huurders en nieuwe huurders. Eind 3e kwartaal 2017 is gestart met de uitbreiding, met ca. 2.000 m², van het eind 2014 gestarte centrum “Kleinhandel”. De eerste vijf fasen van dit centrum zijn momenteel volledig verhuurd. In Kleinhandel zijn jonge, snelgroeiende bedrijven gevestigd die in een professionele kantooromgeving verder willen groeien, maar toch gezamenlijke faciliteiten wensen om contacten met elkaar te intensiveren. De ontwikkeling van de zesde fase van het centrum zal in het 4e kwartaal worden afgerond.  De oppervlakte van “Kleinhandel” bedraagt na afronding van de zesde fase circa 8.400 m².

In 2017 is tot en met het derde kwartaal 2017 geen sprake van gedwongen contractbeëindigingen en zijn de huurbetalingsachterstanden van huurders fractioneel.

In juli 2017 heeft de Dutch Green Building Council het BREEAM-NL in Use *** certificaat aan het Groot Handelsgebouw verleend. Het Groot Handelsgebouw is het eerste Rijksmonument dat dit certificaat is toegekend. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen onafhankelijk te bepalen.

Op basis van de ontwikkelingen tot en met het derde kwartaal van 2017 handhaaft de vennootschap haar eerder uitgesproken verwachting - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat in 2017 de huuropbrengsten licht zullen groeien en de bezetting van het gebouw eveneens licht zal stijgen.

Financiering

Op 1 januari 2018 loopt het deel van de consortiale lening af dat door Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG is gefinancierd. De omvang van dit deel van de lening bedraagt ultimo september 2017 € 21.250.000,-. Op basis van de lopende gesprekken met Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG heeft de directie het vertrouwen dat de lening zal worden geherfinancierd tot en met 1 januari 2020 (gelijklopend met de overige consortiale leningen).

Recente ontwikkelingen

De vennootschap is bekend met het feit dat een aantal houders van substantiële belangen gezamenlijk overleg pleegt met een financiële instelling over een opdracht een koper voor de door hen gehouden aandelen en certificaten te zoeken. Voor zover de vennootschap weet is nog geen overeenkomst van opdracht tot stand gekomen.

Het bestuur en de raad van commissarissen zijn voornemens om zo lang niet duidelijk is of de plannen van deze aandeelhouders/certificaathouders tot een concrete transactie zullen leiden, het beleid zoals dit in de bijlage bij de agenda van de op vrijdag 10 november 2017 te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is uiteengezet, uit te blijven voeren.

De vennootschap is voornemens om wanneer zij weet dat het voornemen van deze aandeelhouders/certificaathouders tot een verkoopopdracht heeft geleid, daarover verdere mededelingen te doen.

Rotterdam, 9 november 2017

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie
Telefoon:  010 - 240 34 34
Internet  :  www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur