Trading update 1e kwartaal 2018

De huuropbrengsten zijn in het eerste kwartaal van 2018 ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017, met 13,5% gestegen tot € 3.699.000,-- (eerste kwartaal 2017: € 3.259.000,--). De stijging van de huuropbrengsten over het eerste kwartaal 2018 is het gevolg van een hogere bezetting van het gebouw en hogere parkeeropbrengsten (+ 7,3 %). In de huurbaten zijn incidentele baten ad € 158.000,-- opgenomen in verband met de afkoop van de resterende huurverplichtingen van een tweetal huurders.

De bezetting van het Groot Handelsgebouw bedroeg ultimo maart 2018 86,4 % (31 maart 2017: 81,9 %) tegen 84,9 % op 31 december 2017.  Op basis van de in het eerste kwartaal 2018 gerealiseerde verhuurtransacties zal de bezetting van het gebouw ultimo juni 2018 circa 90 % bedragen. In het eerste kwartaal 2018 is 5.049 m² (eerste kwartaal 2017: 6.273 m²) verhuurd of is de huur verlengd. 4.266 m² (eerste kwartaal 2017: 2.065 m²) werd nieuw verhuurd en voor 783 m² (eerste kwartaal 2017: 4.208 m²) werd de huur verlengd.

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018 handhaaft de vennootschap - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - haar verwachting dat in 2018 de huuropbrengsten tenminste licht zullen groeien en de bezetting van het gebouw in 2018 verder zal stijgen.

In het jaarverslag 2017 heeft de vennootschap meegedeeld dat zij in overleg is met HighBrook over een afwijkende transactiestructuur. De vennootschap had de verwachting dat dit overleg voor eind maart 2018 zou worden afgerond. Over die structuur vindt thans nog overleg plaats met de Belastingdienst. De vennootschap verwacht zodra dit overleg is afgerond daarvan nadere mededelingen te kunnen doen.

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie

Telefoon:  010 - 240 34 34
Telefax  :  010 - 240 34 30
website  : www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur