Persbericht Groothandelsgebouwen N.V.

Groothandelsgebouwen N.V. heeft gisteren van een aandeelhouder een door een potentiële koper (“Koper”) getekende overeenkomst (de “Overeenkomst”) ontvangen waarover een 15-tal aandeelhouders/certificaathouders (hierna: de “Aandeelhouders”) die samen ongeveer 86% van de (certificaten van) aandelen (de “Aandelen”) houden, overeenstemming zouden hebben bereikt en waarbij de Aandeelhouders zich verplichten de door hen gehouden aandelen en certificaten (hierna: de “Aandelen”) te verkopen voor een bedrag van € 56,65 per aandeel, uitgaande van afwikkeling van de verkoop niet later dan op 14 maart 2018.

De Overeenkomst die nog niet door alle Aandeelhouders is getekend, houdt onder meer het volgende in:

  • Koper heeft het recht de overdracht van de Aandelen uit te stellen, in welk geval de koopprijs zal worden verhoogd met € 0,28 per maand. De Overeenkomst houdt geen uiterste datum voor de overdracht van de Aandelen in;
  • De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper tot haar tevredenheid een door haar uit te voeren due diligence onderzoek uiterlijk op 26 februari 2018 zal hebben afgerond;
  • Koper zal op ieder moment voor de afronding van de transactie daarvan af kunnen zien, waarbij Koper in een aantal gevallen een break fee aan de Aandeelhouders verschuldigd is - afhankelijk van de reden van beëindiging - van € 500.000,- of € 1.000.000,-;
  • Indien Koper de Overeenkomst beëindigt op grond van wanprestatie van een of meer van de Aandeelhouders met als gevolg dat Koper van hen minder dan 80% van de Aandelen in Groothandelsgebouwen N.V. kan verkrijgen, is de aansprakelijkheid van de Aandeelhouders gemaximeerd op € 500.000,-.

Groothandelsgebouwen N.V. is geen partij bij de Overeenkomst en is bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet betrokken geweest. De vennootschap heeft ook geen informatie verstrekt aan de Aandeelhouders of Koper. De directie en de Raad van Commissarissen van Groothandelsgebouwen N.V. hebben kennis genomen van de Overeenkomst en moeten daarover nog hun standpunt bepalen. De directie en de Raad van Commissarissen gaan ervan uit dat indien de Overeenkomst tot een transactie leidt, de overige aandeelhouders de mogelijkheid moeten hebben hun aandelen op ten minste gelijke voorwaarden te verkopen.

Vooruitlopende op de publicatie van de jaarcijfers door de vennootschap op 16 februari a.s. deelt Groothandelsgebouwen N.V. mee dat de taxatiewaarde kosten koper van het Groot Handelsgebouw per ultimo 2017 circa € 177,9 miljoen (30 juni 2017: € 169.085.000,-) bedraagt en dat naar verwachting de intrinsieke waarde per aandeel per die datum circa € 61,50 (per 30 juni 2017: € 55,13) bedroeg. Groothandelsgebouwen N.V. wijst erop dat de controle van haar jaarrekening door de externe onafhankelijke accountant nog niet is afgerond.

Wanneer de vennootschap een standpunt heeft bepaald over de Overeenkomst of de ontwikkelingen daartoe anderszins aanleiding geven, zal Groothandelsgebouwen N.V. nadere mededelingen doen.

Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur
Groothandelsgebouwen N.V.
Directie

Telefoon 010 - 240 34 34
Telefax.  010 - 240 34 30
Website www.groothandelsgebouw.nl