Besluiten AVA 20-04-2018

Groothandelsgebouwen N.V. deelt mede dat tijdens de op 20 april 2018 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders de vergadering heeft ingestemd met alle aan haar voorgelegde besluiten. De stemresultaten van de agendapunten, waarover in de vergadering besluiten zijn genomen, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.

In de Vergadering is door de vennootschap medegedeeld dat de bezetting van het gebouw thans 86,8 % bedraagt (ultimo 2017: 84,9 % en 31 maart 2018: 86,4 %).

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018 handhaaft de vennootschap - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - haar verwachting dat in 2018 de huuropbrengsten ten minste licht zullen groeien en de bezetting van het gebouw in 2018 verder zal stijgen.

In de vergadering heeft de directie een update gegeven van het overleg met HighBrook, de mogelijke koper van de aandelen van de vennootschap dan wel het Groot Handelsgebouw. Met HighBrook wordt gesproken over een transactie waarin HighBrook indirect het Groot Handelsgebouw verkrijgt, gevolgd door de liquidatie van Groothandelsgebouwen N.V. Die structuur voorziet in de uitkering aan de aandeelhouders/certificaathouders van een bedrag dat ten minste gelijk is aan het bedrag dat de grootaandeelhouders voor hun aandelen zijn overeengekomen. Over de structuur wordt door HighBrook en Groothandelsgebouwen N.V. overlegd met de Belastingdienst. De vennootschap verwacht dat dit overleg binnenkort zal worden afgerond. Indien inderdaad binnenkort met de Belastingdienst overeenstemming wordt bereikt, de aandeelhouders die de overeenkomst met Highbrook hebben getekend daar ook mee instemmen en Groothandelsgebouwen N.V. en HighBrook overeenstemming zullen hebben bereikt over de laatste uitstaande punten en de definitieve structuur van de transactie, zal Groothandelsgebouwen N.V. de houders van (certificaten van) aandelen uitnodigen voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om de voor de transactie noodzakelijke besluiten te nemen.

 

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie 

Telefoon 010 - 240 34 34
Telefax.  010 - 240 34 30
Website www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur