Bericht voor aandeelhouders en certificaathouders

Oproeping voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op vrijdag 10 november 2017 om 10.00 uur te houden in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam.

De agenda van de vergadering vermeldt de volgende onderwerpen:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bespreking toekomst vennootschap

  • Informatie over afloop verkoopproces
  • Te kiezen planperiode bij het zelfstandig voortzetten van de exploitatie van de vennootschap (periode van 5 jaar)
  • Plannen met het gebouw waaronder (versnelling van) investeringen
  • Meerjarige financiële prognoses en financiering
  • Dividendbeleid
  • Keuzes en invulling ten aanzien van het management
  • Invulling van de Raad van Commissarissen
  • Andere vennootschappelijke zaken

4. Rondvraag
5. Sluiting

De agenda en de vergaderstukken  zijn voor aandeel- en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar via  ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (tel. 020 - 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com) en ten kantore van de vennootschap (tel. 010 - 240 34 34, e-mail: info@groothandelsgebouw.nl). Bovengenoemde stukken zijn eveneens geplaatst op de website van de vennootschap (www.groothandelsgebouw.nl).

Als vergadergerechtigden gelden zij die op 13 oktober 2017, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per dat tijdstip (het “Registratietijdstip”), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)registers. Voor houders van certificaten van aandelen zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”). Als (deel)register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap te Rotterdam.

Aandeelhouders kunnen de aan hun aandelen verbonden vergaderrechten slechts uitoefenen, indien zij uiterlijk 7 november 2017, 17.00 uur op de door de vennootschap voorgeschreven wijze schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier aan de vennootschap hebben medegedeeld dat zij voornemens zijn de vergadering bij te wonen.

Certificaathouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen dienen zich uiterlijk 7 november 2017, 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair bij ABN AMRO aan te melden. De Intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan 8 november 2017, 11.00 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin het aantal certificaten van aandelen staat vermeld dat door de betreffende certificaathouder op het Registratietijdstip wordt gehouden en het aantal dat ter registratie wordt aangemeld. Daarna zal ABN AMRO via de intermediair een toegangsbewijs tot de vergadering toezenden.

Aandeelhouders en certificaathouders dienen zich desgevraagd bij de toegang van de vergadering te legitimeren.

Aandeelhouders en certificaathouders die geregistreerd zijn conform voormelde procedure en die voornemens zijn zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen dienen, overeenkomstig de statuten, bovendien uiterlijk op 7 november 2017, 17.00 uur een schriftelijke volmacht te deponeren bij de directie van de vennootschap.

De Directie

Groothandelsgebouwen N.V.
Stationsplein 45, 3013 AK  Rotterdam
Unit A2.191
Postbus 29057, 3001 GB  Rotterdam
Tel. 010 – 240 34 34
Fax 010 – 240 34 30
info@groothandelsgebouw.nl