Bericht voor Aandeelhouders en certificaathouders

Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op vrijdag 20 april 2018 om 13.30 uur te houden in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam.

De agenda van de vergadering vermeldt de volgende onderwerpen: 

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de op 21 april 2017 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders*
4. Vaststellen van de notulen van de op 10 november 2017 gehouden (informatieve) Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders*
5. Stand van zaken mogelijke verkoop van en bod op de aandelen van de vennootschap (ter bespreking)
6. Jaarrekening 2017*
a. Verslag van de directie over het boekjaar 2017
b. Uitvoering bezoldigingsbeleid directie (ter bespreking)
c. Bespreking en vaststelling jaarrekening 2017*
7. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 en vaststelling uitkering ten laste van de winst*
8. Decharge van de leden van de directie*
9. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
10. Benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen*
11. Rondvraag
12. Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.

De agenda en de vergaderstukken zijn voor aandeel- en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (tel. 020 - 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com) en ten kantore van de vennootschap (tel. 010 - 240 34 34, e-mail: info@groothandelsgebouw.nl). Bovengenoemde stukken zijn eveneens geplaatst op de website van de vennootschap (www.groothandelsgebouw.nl).

Als stem/vergadergerechtigden gelden zij die op 23 maart 2018, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per dat tijdstip (het “Registratietijdstip”), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie daartoe aangewezen (deel)registers. Voor houders van certificaten van aandelen zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de “Intermediair”). Als (deel)register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap te Rotterdam.

Aandeelhouders kunnen de aan hun aandelen verbonden vergaderrechten slechts uitoefenen, indien zij uiterlijk 17 april 2018, 17.00 uur op de door de vennootschap voorgeschreven wijze schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier aan de vennootschap hebben medegedeeld dat zij voornemens zijn de vergadering bij te wonen.

Certificaathouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen dienen zich uiterlijk 17 april 2018, 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun Intermediair bij ABN AMRO aan te melden. Bij de aanmelding dienen de Intermediairs via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin het aantal certificaten van aandelen staat vermeld dat door de betreffende certificaathouder op het Registratietijdstip wordt gehouden en het aantal dat ter registratie wordt aangemeld. Daarna zal ABN AMRO via de aangesloten instelling de intermediair een toegangsbewijs tot de vergadering toezenden.

Aandeelhouders en certificaathouders dienen zich desgevraagd bij de toegang van de vergadering te legitimeren.

Aandeelhouders en certificaathouders die geregistreerd zijn conform voormelde procedure en die voornemens zijn zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen dienen, overeenkomstig de statuten, bovendien uiterlijk op 17 april 2018, 17.00 uur een schriftelijke volmacht te deponeren bij de directie van de vennootschap. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen verleent volmacht van stemrecht voor alle agendapunten aan alle aanwezigen.

De Directie

Groothandelsgebouwen N.V.
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
Unit A2.191
Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam
Tel. 010 – 240 34 34
Fax 010 – 240 34 30
info@groothandelsgebouw.nl