2016: Hogere huuropbrengsten en bezetting, waardestijging vastgoed

- Huuropbrengsten van € 12,5 naar € 13,0 miljoen (4,2%)
- Bezettingsgraad van 71,2% naar 80,3%
- Direct resultaat van € 2.807.000,- naar € 5.537.000.-
- Direct resultaat per aandeel van € 1,85 naar € 3,65
- Waardestijging vastgoed: € 6,6 miljoen (4,2%)
- Voortzetting herstel bezettingsgraad en herpositionering gebouw
- Dividendvoorstel € 1,55 over het boekjaar 2016

Het resultaat na belastingen bedroeg over 2016 € 7.321.000,- tegen € 10.021.000,- over 2015. Per aandeel bedraagt het resultaat na belastingen over 2016 €  4,82 (2015: € 6,60).

De stijging van de huuropbrengsten in 2016 is met name het gevolg van incidentele baten en  hogere parkeeropbrengsten. De bezettingsgraad van het gebouw is per jaar ultimo weliswaar duidelijk gestegen maar de gemiddelde bezetting van het gebouw steeg slechts fractioneel (2016: 76,2%; 2015: 75,6%) waardoor de huuropbrengsten uit gestegen bezetting van het gebouw ook slechts fractioneel toenamen.

Het direct exploitatieresultaat over 2016 steeg met 97,3% van € 2.807.000,- over 2015 naar € 5.537.000.-.
Het direct exploitatieresultaat (voor vennootschapsbelasting) is in 2015 voor € 1.479.000,-- negatief beïnvloed door een eenmalige last van afkoop van derivaten (swaps).
Het direct exploitatieresultaat per aandeel over 2016 bedraagt € 3,65 (2015: € 1,85).

Het indirect exploitatieresultaat over 2016 bedroeg € 1.784.000,- tegen € 7.214.000,- over 2015. De getaxeerde waarde van het vastgoed steeg in 2016 met € 6.625.000,- (+ 4,2%).
Het indirect exploitatieresultaat (voor vennootschapsbelasting) over 2015 is voor € 2.222.000,-- positief beïnvloed door de afwikkeling van rente derivaten in 2015. In 2016 was van een dergelijke eenmalige bate  geen sprake.
Per aandeel bedraagt het indirect resultaat over 2016 € 1,17 tegen € 4,75 over 2015.

De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg op 31 december 2016 € 54,05 tegen € 49,23 op 31 december 2015, hetgeen een stijging betekent van 9,8%.

De vennootschap stelt voor over het boekjaar 2016 een dividend van € 1,55 per aandeel (2015: € 0,00) uit te keren, naar keuze volledig in contanten of volledig in aandelen ten laste van de fiscaal erkende agioreserve.

De vennootschap stond in 2016 voor de opgave om de bezettingsgraad van het gebouw en daarmee de huurbaten te verhogen na het vertrek in 2015 van huurder LyondellBasell De vennootschap kan vaststellen dat herstel van de bezetting van het gebouw en daarmee de huuropbrengsten is ingezet.

Op basis van de huidige vooruitzichten kan worden verwacht - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - dat in 2017 de huuropbrengsten zullen groeien en de bezetting van het gebouw verder zal stijgen.

De volledige tekst van het persbericht vind u hier.